Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle –ohjelman rekisterin
tietosuojaseloste (Raision paikallisyhdistys)

Laadittu: 13.3.2023
Viimeksi päivitetty: 13.3.2023

1. Rekisterinpitäjä
Raision Pelastakaa Lapset ry

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Raision Pelastakaa Lapset ry, raisio@pelastakaalapset.net

3. Rekisterin nimi
Eväitä Elämälle -ohjelman rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
– sopimuksen täytäntöön panemiseksi

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Eväitä Elämälle -ohjelmasta haettavien oppimateriaali- ja/tai harrastustukihakemusten käsittely, avustuspäätöksen teko, avustusten maksatus, yhteydenpito tuen saajiin, myönnetyn avustuksen käytön seuranta

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Tuen hakijan ja hänen huoltajansa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tuen hakijan ikä, sukupuoli ja äidinkieli. Haettavan tuen käyttötarkoitus, opiskelutilannetta koskevat tiedot, tietoa lapsen harrastamisesta, johon tukea haetaan sekä sen edellyttämistä kustannuksista. Perustelut tuen tarpeelle: tieto perheen taloudellista tilannetta vaikeuttavista seikoista, perheen yhteenlasketut nettotulot/kk tuloluokittain, talouteen kuuluvien lasten lukumäärä, oppimateriaalitukea hakevan lapsen koulun etäisyys vakituisesta kotipaikasta, haettavaan tarkoitukseen haettu tai saatu muu tuki, sekä tuen hakijoiden hakemukseensa mahdollisesti liittämät muut tiedot. Tukihakemuksen käsittelijän lisäämä tukipäätös ja tuettavien kulujen korvaamisessa noudatettavat käytännöt.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tuen hakija ja/tai hänen huoltajansa.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Niihinpääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle
Ei henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Hakemukset liitteineen sekä muu hakijaan liittyvä materiaali hävitetään viimeistään 2 vuotta tukisuhteen päättymisestä. Kirjanpitoaineistoon liittyvät henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kyseisen tilikauden jälkeen 6 vuotta ja osa tiedoista 10 vuotta.

11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten
paikallisyhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
v. maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa Pelastakaa Lapsille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
vi. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
vii. valittaa valvontaviranomaiselle
– jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Raision Pelastakaa Lapset ry, raison@pelastakaalapset.net
Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.